Our people

Maria Yu. Dorokhova
Nataliya V. Zhadovets
Lidia P. Zhuleva
Elmira K. Sadykova
Eva Burbo
Violetta A. Galitskaya
Artem Yu. Rykun
Evgeniya A. Pyatovskaya
Liudmila A. Shkumat
Svetlana S. Voroniuk
Gulnara M. Zharkova
Naira А. Nahatakian